Magatartási kódex

A Reynaers Aluminium jelen magatartási kódex a cégünk és minden érdekelt fél között fennálló, bizalmon és megbízhatóságon alapuló kapcsolatokra vonatkozó alapvető kötelezettségvállalás. Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a felelősséggel, amelyet a munkavállalók, beszállítók, részvényesek, kereskedelmi partnerek és azon közösségek iránt viselünk, ahol a munkánkat végezzük. A jelen Magatartási kódex fő célja éppen ezért annak biztosítása, hogy a Reynaers Aluminium nevében vagy képviseletében a világ bármely pontján eljáró személyek etikusan, a jogszabályok, szabályozások, valamint az ismert vállalkozáspolitikák és iránymutatások szerint végezzék tevékenységüket. Másfelől elvárjuk, hogy minden üzleti partnerünk tiszteletben tartsa a jelen dokumentumban körülírt alapelveket, és azoknak megfelelően járjon el.

A szabályzat tárgya

A magatartási kódex a Reynaers Aluminium összes alkalmazottjára vonatkozik világszerte, ideértve az időszakos munkavállalókat, valamint a Reynaers Aluminium összes beszállítóját és alvállalkozóját is.

Minden alkalmazott számára világos célkitűzés, hogy mindennapi munkája során jó ítélőképességről és megfontoltságról adjon tanúbizonyságot. A dokumentumban meghatározott, ebből a célból megalkotott szabálykészlet segíti őket az alábbiakban:

 

 • alkalmazottaink és üzleti partnereink tiszteletben tartása, a velük szemben mutatott méltányos bánásmód,
 • a tisztességes verseny és a szabadpiac elvét garantáló korrupcióellenes és kartelljog betartása,
 • a természeti erőforrások tiszteletben tartása és a környezetvédelmi törvények betartása, ezáltal a fenntarthatóan gazdálkodó vállalkozás biztosítása és a környezeti kockázatok kerülése,
 • az adatvédelemre, szellemi tulajdonra és adatkezelésre vonatkozó törvények betartása,
 • az összes vonatkozó törvény, irányelv és előírás betartása.

A Reynaers Aluminium fenntartja a jogot, hogy a jelen magatartási kódexet tetszőleges időpontban és okból módosítsa.

Tisztelet és méltányos bánásmód

Minden munkavállalótól elvárjuk, hogy tiszteletteljesen viseltessen és ilyen hozzáállással dolgozzon együtt minden kollégával, üzletféllel és másokkal, függetlenül azok kulturális hátteréről. Ennek megfelelően nem tolerálunk semmiféle olyan zaklatást, diszkriminációt vagy egyéb magatartást, amelyet a kollégák vagy üzleti partnerek sértőnek vagy megalázónak tekinthetnek.

A Reynaers Aluminium elkötelezett a sokféleség és a befogadó munkakörnyezet iránt, ahol minden személy értékét megkülönböztetés nélkül elismeri. Ennek érdekében a Reynaers Aluminium egyenlő foglalkoztatási lehetőségeket biztosít, és minden alkalmazottat méltányosan kezel.

A tisztességes verseny és a kartelljog iránti teljes elkötelezettség

A Reynaers Aluminium a tisztességes magatartás legszigorúbb követelményeit tartja irányadónak az alkalmazottakkal, beszállítókkal, ügyfelekkel és más üzleti partnerekkel való kapcsolattartás során. A Reynaers Aluminium összes alkalmazottjától elvárja az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodása által meghatározott szabad verseny és a megvesztegetés elleni nemzetközi irányelvek, valamint a helyi korrupcióellenes törvények tiszteletben tartását. Tilos a harmadik felekkel folytatott versenyellenes megállapodásokban való részvétel, valamint a visszaélésszerű előnyszerzés keresése vagy elfogadása maguk (vagy közeli ismerőseik) számára. A Reynaers Aluminium nem tolerálja a korrupció, a megvesztegetés és a jogosulatlan előnyszerzés semmilyen formáját. Tilos minden, a döntéshozatali folyamat befolyásolására irányuló juttatás elfogadása vagy kilátásba helyezése, mind az üzleti partnerek, mind köztisztviselők kapcsán. Ajándék vagy egyéb kedvezmény csak akkor adható vagy juttatható, ha az megfelel a helyi szokások szerint helyesnek tartott üzleti gyakorlatnak, valamint ha átlátható és észszerű mind értéke, mind gyakorisága szempontjából, és ha nem áll összefüggésben bármiféle megtérülés elvárásával.

A Reynaers Aluminium vállalja, hogy az üzleti tevékenységére és teljesítményére vonatkozó információkat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban nyilvánosságra hozza. A Reynaers Aluminium alkalmazottai számára tilos a vállalati információkkal vagy vállalati vagyonnal való visszaélés személyes haszon vagy harmadik fél haszna céljából.

Nagyra becsüljük a természeti erőforrásokat és felelősséggel használjuk fel azokat

A Reynaers aluminium elkötelezett a fenntartható gazdálkodás érdekében folytatott tudatos terméktervezés iránt, ennek érdekében hatalmas erőfeszíteseket tesz a fenntartható és energiatakarékos rendszerek tervezésének és gyárátsának megvalósítása érdekében, megóvva ezzel környezetünk erőforrásait. Ez nem csak azt jeleneti, hogy minden nemzetközi jogszabálynak, előírásnak és sztenderdnek eleget teszünk, de egyben azt is, hogy olyan környezettudatos hulladékgazdálkodási rendszert tartunk fenn, mely kiszűri a természetre káros elemeket. Ezáltal a Reynaers Aluminium elkötelezett a környezetre káros anyagok elkerülése, és azok környezetbarát, vagy legalábbis kevésbé káros alternatívákkal való helyettesítésének irányába.

A biztonságos kezelés, mozgatás, tárolás, újrahasznosítás, újrafelhasználás és hulladék semlegesítés érdekében meghatározzuk, elmezzük és kezeljük azokat az anyagokat, amelyek a környezetre veszélyesek és kárt tudnának okozni,  valamint betartjuk a hatályos jogszabályokat és az újrahasznosításra és hulladék megsemmisítésre vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. Arra törekszünk, hogy a termelési folyamatok során megfelelő folyamatattervekkel, valamint a használt anyagok újrahasznosításával és újrafelhasználásával csökkentsük a környezeti terhelésünket, például ennek érdekebén minél kevesebb felesleges vizet és energiát használunk fel.

Az adatvédelemre, szellemi tulajdonra és adatkezelésre vonatkozó törvények

A szellemi tulajdonjogok védelme, az adatvédelem és az adatkezelési elvek tiszteletben tartása minden fél számára kötelező, ideértve a Reynaers Aluminiumot, a munkavállalókat, a beszállítókat és más üzleti partnereket (akár adatkezelőként, akár adatfeldolgozóként járnak el). Minden információval és szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogot kellő gondossággal, tisztelettel és jogszerűen kell alkalmazni, kerülve a visszaéléseket és károkozást. Szigorúan tilos az információk jogosulatlan továbbítása.

A Reynaers Aluminium külön titoktartási megállapodást köt (vagy hasonló szerződéses rendelkezéseket ír elő) minden beszállítójával.

Egyéb jogszabályoknak való megfelelés

A Reynaers Aluminium elkötelezett amellett, hogy megfeleljen az összes alkalmazandó jogszabálynak, amelyek közül néhányat az alábbiakban emelünk ki:
 

Munkaügyi és emberi jogok
Az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásának, az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a munkavégzés alapelveiről és jogairól szóló nyilatkozatának támogatása és az annak megfelelő eljárás, összhangban a nemzeti törvényekkel és gyakorlattal. Ez különösen vonatkozik a következőkre:

 • Gyermekmunka:
  Semmilyen esetben nem megengedhető 15 év alatti személyek dolgoztatása vagy foglalkoztatása, mivel ez gátolja a kiskorút a kötelező iskolai vagy képzési követelmények betartásában, és káros az egészségére és fejlődésére.
 • Kényszermunka:
  Minden esetben tilos a kényszermunka vagy a kötelező munkavégzés.
 • Javadalmazás és munkaidő:
  A munkavállalóknak időben meg kell kapniuk a munkabérüket, és annak meg kell felelnie a munkaidőre, bérekre, juttatásokra és szabadságra vonatkozó nemzeti jogszabályoknak.

 

Munkavédelmi előírások
A vonatkozó munkavédelmi jogszabályok betartása, biztonságos és egészséges munkakörnyezetet biztosítása a balesetek és sérülések megelőzése érdekében.
 

 • Munkahelyi balesetek és a vegyi anyagoknak való kitettség megelőzése:
  Lehetőség szerint a fizikai és kémiai veszélyek megszüntetése, eljárások kidolgozása a munkahelyi balesetek és megbetegedések megelőzésére, nyomon követésére és bejelentésére. A munkavállalóknak minden esetben meg kell kapniuk a megfelelő munkavédelmi felszerelést. A munkavállalóknak joguk van arra, hogy a megtorlástól való félelem nélkül megtagadják a nem biztonságos körülmények közötti munkavégzést egészen addig, míg a vezetés nem kezeli megfelelően a problémákat.
 • Vészhelyzetek megelőzése és felkészülés:
  Vészhelyzeti tervek és reagálási eljárások segítségével előre jelezni, azonosítani és értékelni kell a vészhelyzeteket, és minimalizálni kell azok hatásait.
 • Ergonómia:
  A fizikailag megterhelő feladatoknak való kitettség azonosítása, értékelése, ellenőrzése és javítása, ideértve a kézi anyagmozgatást, nehéz tárgyak emelését, hosszas állást és a rendkívül ismétlődő vagy nagy erőfeszítést igénylő összeszerelési feladatokat

Adózás
A Reynaers Aluminium etikus adóügyi magatartást tanúsít, és a megfelelő összegű adókat azokban az országokban fizeti be, ahol a bevétele keletkezik. Jó kapcsolatot tartunk fenn a különböző kormányokkal. Az átláthatóság és a bizalom az üzleti alapelveink és vállalati kultúránk szerves része, ezért abban is fontos szerepet játszanak, ahogyan az adóhatóságokkal együttműködünk szerte a világon. A Reynaers Aluminium mindenkor az alkalmazandó (adó) törvényekkel és rendeletekkel összhangban jár el. Célunk, hogy a törvény szellemét és betűjét betartsuk. Az adójogi helyzetünk tervezésével kapcsolatos minden intézkedésnek összhangban kell állnia a szokásos üzletmenttel és a csoport általános stratégiájával.

Szemléletünk alkalmazhatósága partnereinkre és azok beszállítóira

Minden partnerünktől és beszállítónktól elvárjuk hogy elismerjék, tiszteletben tartsák, valamint kövessék vállalatunk etikai kódexét, továbbá azt, hogy az abban foglaltakat az ő partnereikkel is megismertessék és betartassák.

A “Nagyra becsüljük a természeti erőforrásokat és fellelősséggel használjuk fel azokat.” című paragrafus alapján, partnereinknek időszakonként felül kell vizsgálniuk a használt anyagaik minőségét és ha azok helyettesíthetőek vagy kiválthatóak kevésbé környezetterhelő anyagokkal, akkor kötelesek ezeket lecserélni.

Amennyiben a Reynaers Aluminium azt kéri, a beszállítók önértékelési kérdőívet kötelesek kitölteni a jelen magatartási kódex teljesítésével és annak alvállalkozóikkal való betartatásávál kapcsolatban.

A beszállítóknak lehetővé kell tenniük a Reynaers Aluminium számára, hogy az ellenőrizhesse a vállalat etikai kódexében foglaltak betartását azáltal, hogy megvizsgálja a partnerek létesítményeit, áttekinti azok nyilvántartásait, irányelveit és az ezek alapján folytatott munkafolyamatokat. A beszállítóktól elvárják, hogy bármikor azonnali hozzáférést biztosítsanak létesítményeikhez, nyilvántartásukhoz, dokumentációikhoz, és szükség esetén személyes segítséget nyújtsanak a Reynaers Alumínium képviselői számára.

Amennyiben a Reynaers Alumínium bármilyen működésbeli problémát tapasztal, a partnerek kötelesek előkészíteni és engedélyezni egy, a Reynaers Alumínium által megalkotott fejlesztési terv kivitelezését.

A Reynaers Alumínium felbonthatja a szerződést, illetve felfüggesztheti a partnerkapcsolatot a beszállítóval, amennyiben az az etikai kódex alapján kötött szerződési feltételeket nem tartja be maradéktalanul. Ilyen esetekben a Reynaers Alumínium minden szükséges jogi lépést megtehet az arra kijelölt hatósági szervnél.

Jogkeletkezés kizárása

A jelen magatartási kódex a Reynaers Aluminium azon alapelveinek, politikáinak és eljárásainak kinyilvánítása, amelyek a Reynaers Aluminium alkalmazottaira és képviselőire vonatkoznak. A jelen dokumentum nem keletkeztet semmiféle jogot a vevők, beszállítók, versenytársak, részvényesek és más személyek vagy szervezetek részére.